Pravila in pogoji sodelovanja v nagradni igri Mlečna proga

Preberite Pravila in pogoje sodelovanja v nagradnem kvizu Mlečna proga v obdobju od 16. 10. do 30. 10. 2015. Kviz je tudi po zaključku tega obdobja aktiven in lahko z njim preverite svoje znanje, ni pa več nagraden.

1. Splošne določbe

Ta pravila in pogoji opredeljujejo sodelovanje v nagradni igri Mlečna proga (v nadaljevanju nagradna igra). Organizator nagradne igre je družba Mlekarna Celeia, mlekarstvo in sirarstvo, d.o.o. Arja vas 92, 3301 Petrovče (v nadaljevanju organizator).

Nagradna igra poteka na spletnem mestu http://www.mlecnacesta.si.

S sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči potrjuje, da sprejema Pravila in pogoje in da se z njimi strinja.

2. Trajanje nagradne igre

Nagradna igra poteka od 16. 10. do vključno 30. 10. 2015 do 12. ure.

3. Namen nagradne igre

Namen nagradne igre je utrjevanje ugleda Mlekarne Celeia in blagovne znamke Zelene Doline, informiranje uporabnikov o mlečnih izdelkih in kakovosti mleka ter spodbujanje interakcije z uporabniki.

4. Kdo lahko sodeluje v nagradni igri

V nagradni igri lahko sodelujejo osebe s stalnim ali začasnim bivališčem v Republiki Sloveniji, ki so stare 18 let ali več, so pravilno odgovorile na vprašanja v kvizu Mlečna proga ter izpolnile obrazec za sodelovanje v nagradni igri.

V nagradni igri ne smejo sodelovati osebe, ki so zaposlene pri organizatorju ali sodelujejo pri organizaciji nagradne igre in njihovi družinski člani.

5. Način sodelovanja v nagradni igri

Osebe, ki želijo sodelovati v nagradni igri, morajo najprej pravilno odgovoriti na vprašanja v kvizu Mlečna proga, dostopnem na naslovu www.mlecnacesta.si/mlecna-proga. Kviz vsebuje 10 vprašanj. V žrebanje se lahko uvrstijo sodelujoči, ki so pravilno odgovorili na vsa vprašanja kviza.

Po uspešnem reševanju kviza Mlečna proga sodelujoči dobijo možnost sodelovanja v nagradni igri. V obrazec za sodelovanje v nagradni igri morajo vpisati osebne podatke (ime, priimek, e-naslov in telefonsko številko) ter obkljukati, da so prebrali in se strinjajo s pravili in pogoji sodelovanja v nagradni igri.

V nagradni igri lahko posameznik sodeluje večkrat, izžreban pa je lahko le enkrat.

Sodelujoči se strinjajo z javno objavo imena v primeru, da bodo izžrebani za nagrado. Organizator bo nagrajence objavil na spletnih mestih Mlečna cesta in Zelene Doline ter na Facebook strani Zelene Doline.

6. Izbor nagrajencev

Organizator bo izmed vseh, ki so pravilno odgovorili na vsa vprašanja kviza Mlečna proga izbral skupaj 15 nagrajencev z naključnim računalniškim žrebom. Nagrajenci bodo objavljeni na spletnih mestih Mlečna cesta in Zelene Doline ter na Facebook strani Zelene Doline in Facebook strani Gostilna išče šefa najkasneje v 5 delovnih dneh po žrebanju.

7. Nagrade in prevzem nagrade

Organizator bo v nagradni igri Mlečna proga podelil nagrade:

· 5 x udeležba na vlaku Gostilna išče šefa za 2 osebi, 10. 11. 2015

· 10 x darilni paket izdelkov Zelene Doline.


Denarno izplačilo nagrade ni mogoče. Nagrada je izdana na ime, zato ni prenosljiva. Menjava nagrade ni mogoča.

Nagrajenec bo o nagradi, pogojih (časovnih rokih in drugih pogojih) in načinu prevzema nagrade obveščen po telefonu ali e-pošti na naslov, ki ga je navedel v prijavi.

Če organizator v roku 3 dni od trenutka, ko nagrajencu pošlje obvestilo o tem, da je bil izbran, iz katerega koli razloga (npr.: nagrajenec izjavi, da nagrade ne želi sprejeti, naslov nagrajenca je nepopoln ali napačen ipd.) ne prejme od njega vseh potrebnih podatkov, se šteje, da nagrajenec nagrade ne želi sprejeti ter je tako organizator v razmerju do nagrajenca prost vseh obveznosti v okviru te nagradne igre in pridobi pravico z nagrado razpolagati v kakršen koli drug namen.

Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če:

· se pojavi dvom o istovetnosti podatkov,

· se ugotovi, da je sodelujoči sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji.

8. Plačilo dohodnine

Organizator bo za glavne nagrajence (prejemnike vožnje z vlakom Gostilna išče šefa) od tržne vrednosti nagrade odvedel akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi. Morebitna doplačila dohodnine v skladu z letno dohodninsko odločbo gredo v breme nagrajenca.

Nagrajenci, ki prejmejo darilni paket izdelkov Zelene Doline, niso zavezanci za dohodnino iz naslova prejema nagrade.

9. Varovanje osebnih podatkov

Uporabniki v obrazcu za sodelovanje v nagradni igri lahko označijo, da soglašajo z obveščanjem po e-pošti in po sporočilih SMS. S tem soglasjem hkrati soglašajo z včlanitvijo v mobilno skupnost Zelene Doline, katere pogoje podrobneje urejajo pravila in pogoji mobilne skupnost Zelene Doline.

Sodelujoči s soglasjem za obveščanje organizatorju kot upravljavcu dovoljuje, da vodi, vzdržuje in obdeluje zbirko zbranih osebnih podatkov sodelujočih in registriranih uporabnikov v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov (Uradni list RS št. 86/04 in 67/07). Organizator zagotavlja varstvo osebnih podatkov po zakonu. Upravljavec zbirke lahko obdeluje zbrane osebne podatke za namene obveščanja o nagradnem žrebu, obveščanja o ponudbi organizatorja, vzorčenja in statistične obdelave podatkov.

Organizator se zavezuje, da podatkov ne bo posredoval tretjim osebam, razen če je to potrebno zaradi same izvedbe nagradne igre. V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki podatkov, skladno z veljavnimi predpisi. Sodelujoči lahko kadarkoli prekliče svoje soglasje za uporabo osebnih podatkov, pridobljenih v nagradni igri, in sicer po e-pošti na naslov info@mlekarna-celeia.si ali pisno na naslov: Mlekarna Celeia, mlekarstvo in sirarstvo, d.o.o. Arja vas 92, 3301 Petrovče. Upravljavec zbirke osebnih podatkov mora osebne podatke uporabnika izbrisati v 15 dneh od podane zahteve.

Nagrajenec organizatorju dovoljuje objavo svojih osebnih podatkov v sredstvih javnega obveščanja in na svetovnem spletu z namenom obveščanja o rezultatih nagradne igre oz. prevzema nagrade.

10. Odgovornosti organizatorja

Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za:

· (ne)resničnost podatkov, ki jih pošiljajo sodelujoči,

· (ne)delovanje spletne storitve, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitve,

· vsakršne posledice, ki bi jo sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri.

Organizator ne nosi nobenih stroškov, ki pri sodelujočih nastanejo zaradi uporabe spletne aplikacije (z uporabo dostopa do svetovnega spleta, itd.).

11. Končne določbe

Organizator si pridržuje pravico sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih pravil aplikacije bo sodelujoče obveščal z objavami na spletnih mestih Mlečna cesta in Zelene Doline ter Facebook strani Zelene Doline.

Pravila in pogoji so dostopni na www.mlecnacesta.si, za dodatne informacije pa lahko zainteresirana oseba tudi piše na info@mlekarna-celeia.si.

Arja vas, 15. oktober 2015


© Mlekarna Celeia 2015

Vprašajte nas:
080 12 07
info@mlekarna-celeia.si

Katera kmetija je pridelala mleko za vaše najljubše izdelke Zelene Doline?
Preverite z brezplačno aplikacijo Izvor – by OriginTrail.